Essay Competition - United Nations Association of Turkey Youth Section


Essay Competition - United Nations Association of Turkey Youth Section

English and Turkish versions of all necessary information, rules and FAQ of United Nations Association of Turkey - Youth Section 2nd Essay Competition are available on this e-mail.
Same information is provided on www.una-turk.org/youth_sectionFebruary 23rd, 2008 – Launch of the essay competition
April 13th, 2008 – Deadline for the submission of the essay competition
April 21st, 2008 – Announce of the 2 winners of the essay competition


Reputation of Turkey in World Affairs

● To participate;
► Your original ideas
● Topic;
► Reputation of Turkey in World Affairs
-Fear and increasing threat of Islamist View
-Lobbying for membership to the Security Council
● Who can participate?
► All people who are under 26. (born in 1983 or later)
● Format and length;;
►Your essays must be maximum 2500 words (approximately 4 pages)
►Your essay must be written with 12, “Times New Roman” and 1.5 line space.
►The language of your essays must be English.
► Your references must be cited in your essays as necessary in the footer.
● How can I submit?
► Deadline for submission of your essays is April 13th, 2008, 17.00. Your essay must be sent to unatr.youth@gmail.com .
► The blank for e-mail subject must be filled with “ESSAY COMPETITION” with capital letter and into the main body your personal information must be written.
► Your personal information must cover your;
◙ Name and surname
◙ Occupation
◙ Age
◙ Other associations or NGO you are affiliated to
◙ Address, phone and mobile phone
● Rules;
► 2 essays will be elected.
► Deadline for submission of your essays is April 13th, 2008, 17.00.
► Each participate can only submit one essay. More than one person can work on the same essay
►Participant must be under 26 (Born in 1983 or later). There is no lower limit of age.
► Your essays must be maximum 2500 words.
►Your Essays must be written in English. Essay written in Turkish will not be accepted.
► Your references must be cited in your essays as necessary in the footer.
► Your essay must be original and previously published essays will not be accepted.
►Participants, who submit their essays, transfer right to publish the essays to UNA Turkey.
► The decision of the Jury is final and is not subject to an appeal.
► Writers of the winning essays can not demand any other award related to their success.
●Once you win;
► Your essay will be published in the spring bulletin of the UNA-Turkey, which is published twice in a year.
►This bulletin is sent to other UNAs and UNYAs. Our bulletin is put to official web-site of UNA-Turkey for use of people who wish to reach the articles.
● Frequently Asked Questions;
►What is the deadline for submissions?
Deadline for submission of your essays is April 13th, 2008, 17.00.
►How do I submit my essay?
Your essay must be sent to unatr.youth@gmail.com with you personal information.
►Who is eligible for the essay competition?
All people under 26
►May I submit my essay even if I am under 18?
There is no lower limit of age
► In which language shall I submit the essay?
Your Essays must be written in English. Essay written in Turkish will not be accepted.
►What is the length and format of the essay?
Your essays must be maximum 2500 words (approximately 4 pages).Your essay must be written with 12, “Times New Roman” and 1,5 line space.
► Am I allowed to include graphs, pictures and tables?
You can to include relevant graphs, pictures and tables. Their content will not count into the number of words in your essay. These graphs, tables and pictures must be citied accordingly.
► How will you evaluate my essay?
Your essays will be evaluated according to their originality, clarity and modest narration by our jury.
►Am I allowed to write my name in my essay?
There is no necessity to refer your name in the essay, but writing your name in the footer or header is up to you.
►Is it allowed for two or more people to work on the same essay?
Yes, it is.
► What is my award if I am one of the winners of the essay competition?
Your essay will be published in the spring bulletin of the UNA-Turkey, which is published twice in a year. Writers of the winning essays can not demand any other award related to their success.
●Jury:
►N. Sacit Somel, Retired Ambassador
►Recep Guvelioglu, Secretary General of Council of Media
► Gizem Kumas, UNA Turkey – Youth Section Chairperson
► Merih Angin, UNA Turkey – Youth Section Vice Chairperson
► Hazan Korkmaz, UNA Turkey – Youth Section Accountant
► Atanur Yilmaz, UNA Turkey – Youth Section Deputy Member for Public Relations
► C. Omer Cander, UNA Turkey – Youth Section Deputy Member for Projects
----------------------------------

23 Þubat 2008 – Makale yarýþmasýnýn açýlmasý
13 Nisan 2008 – Makalelerin gönderilmesinin son günü
21 Nisan 2008 – Kazanan 2 kiþinin duyurulmasý

Dünya Ýliþkilerinde Türkiye’nin Ýtibarý


● Katýlmak için;
► Özgün düþünceleriniz bekleniyor.
●Konu;
►Dünya Ýliþkilerinde Türkiye’nin itibarý
— Ýslami yaklaþýmýn artan tehdidi ve korkusu
— Güvenlik Konseyi’ne girebilmek için Türkiye’nin lobi çalýþmalarý
●Kimler katýlabilir?
► 25 yaþýný doldurmamýþ herkes makale yarýþmasýna katýlabilir. (1983 ve sonrasýnda doðanlar)
● Uzunluk ve Biçim;
►Makaleleriniz en fazla 2500 sözcükten (yaklaþýk 4 sayfa) oluþmalýdýr.
►Makaleleriniz 1,5 satýr aralýðý, “Times New Roman” yaz tipi ve 12 punto büyüklükte yazýlmalýdýr.
►Makaleleriniz yazým dili Ýngilizce olmalýdýr.
►Makalelerinizi yazarken kullandýðýnýz kaynaklar makale içinde dip not olarak gerektiði gibi belirtilmeli
● Nasýl göndereceðim?
► Makaleleriniz en son 13 Nisan 2008, 17.00’den önce unatr.youth@gmail.com adresimize ulaþmalýdýr.
►Makalelerinizi gönderirken e-posta konusu büyük harflerle “ESSAY COMPETITION” olarak yazýlmalýdýr ve e-postanýn içinde kiþisel bilgileriniz yer almalýdýr.
►E-postanýzda istenen kiþisel bilgiler;
◙ Adýnýz ve soyadýnýz
◙ Okuyorsanýz, okulunuz; çalýþýyorsanýz mesleðiniz
◙ Yaþýnýz
◙ Üye olduðunuz diðer sivil toplum kuruluþlarý ve dernekler
◙ Adresiniz, ev ve cep telefonunuz
● Kurallar;
► 2 Makale seçilecektir.
► Makaleleriniz en geç 13 Nisan 17.00’den önce bize ulaþtýrýlmalýdýr.
► Her katýlýmcý yalnýzca 1 makale gönderebilir. 1 makale üzerinde 1’den fazla kiþi çalýþabilir.
►Katýlýmcýlar 25 yaþýný aþmamýþ olmalýdýr (Doðum yýlý 1983 ve sonrasý olanlar). Yaþ konusunda bir alt sýnýrý yoktur.
► Makaleler en fazla 2500 sözcükten oluþmalýdýr.
►Makaleleriniz yalnýzca Ýngilizce olmalýdýr. Türkçe gönderilen makaleleriniz kabul edilmeyecektir.
► Makaleleriniz özgün olmalýdýr. Baþka bir yerde yayýmlanmamýþ olmalýdýr.
►Makalelerini gönderen kiþiler, makalelerinin her türlü yayým hakkýný Birleþmiþ Milletler Türk Derneði’ne devretmiþ olur.
►Jürinin kazanan makaleler hakkýnda kararý kesindir ve hiçbir itiraz kabul edilmez.
► Kazanan makalelerin sahipleri kazanmalarýna yönelik herhangi bir ödül talep edemez.
●Kazanýnca;
► Makaleniz Birleþmiþ Milletler Türk Derneði’nin yýlda iki kez çýkardýðý derginin bahar sayýsýnda yer alacaktýr.
► Bu dergi diðer Birleþmiþ Milletler Dernekleri’ne ve Birleþmiþ Milletler Gençlik Dernekleri’ne gönderilmektedir. Dergimiz daha sonra isteyen herkesin ulaþabilmesi için web ortamýna konulmaktadýr.
● Sýk Sorulan sorular;
►Makalelerimizi göndermek için son gün ne zaman?
Makalelerinizi göndermek için son gün 13 Nisan 2008, saat 17.00’dir.
►Makalemi nasýl gönderebilirim?
Makalenizi unatr.youth@gmail.com adresine içinde kiþisel bilgileriniz de olmak üzere gönderebilirsiniz.
►Makale yarýþmasýna kimler katýlabilir?
25 yaþýný doldurmamýþ herkes katýlabilir.
►18 yaþýndan küçük olmak yarýþmaya katýlmama engel midir?
Yarýþmaya katýlmak için herhangi bir alt yaþ sýnýrlamasý yoktur.
► Makalem hangi dilde olmalýdýr?
Makaleleriniz Ýngilizce olmak zorundadýr. Türkçe olanlar kabul edilmeyecektir.
►Makalemin uzunluðu ve biçimi nasýl olmalýdýr?
Makaleniz en fazla 2500 sözcükten (yaklaþýk 4 sayfa) oluþmalýdýr. 1,5 satýr aralýðý, “Times New Roman” yazý tip, 12 punto büyüklük kullanýlmalýdýr.
► Grafik, tablo veya resim kullanabilir miyim?
Tablo, resim ve grafik kullanabilirsiniz. Bunlar makalenizin sayfa sýnýrlamasýna dahil deðildir. Ancak kullanýlan bu tür ek bilgiler makale içinde gerektiði gibi belirtilmelidir.
► Makalelerimizi nasýl deðerlendirmektesiniz?
Makaleleriniz jürimiz tarafýndan özgünlük, konunun açýkça anlatýmý, yalýn anlatým koþullarýyla deðerlendirilecektir.
►Makalemde adýmý yazabilir miyim?
Makalenizde adýnýzýn yer almasý gerekli deðildir. Ancak dipnot ve baþnot yazýlýrken adýnýzýn yer almasý tercihinize kalmýþtýr.
►Birden fazla kiþi ayný makale üzerinde çalýþabilir mi?
Evet çalýþabilir.
► Makale yarýþmasýný kazandýðýmda ne alacaðým?
Makale yarýþmasýný kazanýrsanýz makaleniz Birleþmiþ Milletler Türk Derneði’nin yýlda iki kez çýkan dergisinin bahar sayýsýnda yayýmlanacaktýr. Kazananlar bunun yanýnda baþka bir ödül talep edemez.
●Jüri:
►N. Sacit Somel, Emekli Elçi
►Recep Güvelioðlu, Basýn Konseyi Genel Sekreteri
►Gizem KUMAÞ, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Gençlik Kolu Baþkaný
►Merih ANGIN, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Gençlik Kolu Baþkan Yrd.
►Hazan KORKMAZ, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Gençlik Kolu Saymaný
►Atanur YILMAZ, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Gençlik Kolu Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Düzenleme Kurulu Üyesi
►C. Ömer CANDER, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Gençlik Kolu Projelerden Sorumlu Düzenleme Kurulu Üyesi

Yorumlar

ahmettayfurr dedi ki…
Makalemin uzunluðu ve biçimi nasýl olmalýdýr?kosmo disk

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması