Türk Müziği Formları Beste Yarışması


Türk Müziği Formları Beste Yarışması

AMAÇ

Yarışmanın amacı, Türk Müziği’nin önemli değerlerinden biri olan form zenginliğini yeniden canlandırmak, bestecileri son dönemde yeterince eser bestelenmeyen gelenekli formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik ederek, Türk Müziği’ne özellikli eserler ve yeni formlar kazandırmaktır.


YARIŞMA KAPSAMI ve KONUSU

Yarışmaya, Klâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği geleneği içinde yer alan aşağıdaki formlarda bestelenmiş eserler ile bestecilerin yeni oluşturacakları formlarda besteleyecekleri örnek eserler katılabilecektir. Eserler için herhangi bir makam veya usûl sınırlaması yoktur. Yarışma kapsamındaki gelenekli formlar şunlardır:

• Ağırsemâî• Bar • Beste • Çocuk Şarkısı• Dîvan• Düz Koşma• Fingil• Halay• Horo • Kâr• Kârçe• Kâr-ı Nâtık• Karşılama• Kerem • Koro için yazılmış çok sesli eser• Mânî•Marş• Medhâl• Mevlevî Âyini• Mi’raciye• Münâcaat• Müstezad• Nâ’t• Nefes• Niyâz Âyini• Oyun Havası (Köçekçe, Çiftetelli, Mandıra, Raksiye vb.)• Semah• Teke• Temcîd• Tevşih• Türkü• Uzun Hava (Bozlak, Maya, Hoyrat vb.)• Yedekli Koşma• Yürüksemâî• Zeybek

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER ve ESER SAHİPLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

1.Yarışmaya isteyen herkes katılabilir (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar dahil).

2.Besteciler sözlü veya sözsüz formlarda, birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.

3.Sözlü eserlerde kullanılan güfteler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

4.Yarışmaya gönderilecek eserler Türk Müziği’nin aslî karakterine uygun olmalı ve millî müzik zevkini geliştirici nitelikler taşımalıdır.

5.Eserler makam, usûl, form, nağme-söz, anlatım, estetik yönlerinden mûsikî kültürümüzün tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır.

6.Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT veya diğer hiçbir yayın kurumunun repertuarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel-resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.

7.Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

8.Besteciler, güfte kendilerine ait değilse, söz yazarının izin ve telif hakkı konusundaki yasal zorunluluğu yerine getirmiş olmalıdırlar.

9.Yarışmaya gönderilen sözlü eserlerin aldıkları ödüller, güfte sahiplerini de kapsar. Besteci ve güfte yazarının kendi aralarında ücrete ilişkin yaptıkları noter onaylı sözleşme geçerli addedilir.

10.Eser sahibi besteci veya söz yazarı vefat etmişse bu eserler yasal vârisleri aracılığı ile yarışmaya gönderilebilirler.

11.Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

12.Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek görürse Yarışmaya katılan eserleri, besteci ve güfte sahiplerine hiçbir telif hakkı ödemeksizin (MESAM hakları saklı kalmak şartıyla) süresiz olarak video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb.materyaller haline getirme, notasını basma, eğitim-kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir. Eserler çeşitli yayın formatlarında yayınlanabilecek ve Bakanlığa bağlı koro ve topluluklarca da icrâ edilebilecektir.

13.Besteciler ve güfte sahipleri, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini noter aracılığıyla taahhüt ederek, “TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI BESTE YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabûl ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdürler.

14.Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

15.Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabûl etmiş sayılırlar.

16.Seçici Kurul’da yer alanlar yarışmaya katılamazlar.

17.Yukarıda listelenen formların dışında kalan gelenekli formlarda bestelenmiş eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Besteciler kendilerinin oluşturdukları ve ilk kez kullanacakları yeni bir formla yarışmaya katılacaklarsa, geliştirdikleri formu açıklayan ayrıntılı bilgiyi bilgisayar veya daktiloyla yazarak, gönderecekleri her bir nüshaya ayrı ayrı eklemelidirler.

18.Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF5187E7E9DF69685B2E0A7D7A19D2700D

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması